Feb 26

Exteriörbedömning för Stövare som ska gå i avel

Exteriörbedömning för Stövare som skall gå i avel!

På grund av inställda utställningar under hela 2020 och en osäker vår 2021 har Dalarnas Stövarklubb beslutat sig för att ge våra medlemmar möjlighet att få en exteriörbedömning av sin hund i enlighet med SKK´s riktlinjer och rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten. Exteriörbedömningen riktar sig till hundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Vid exteriörbedömningen finns inte möjlighet att samla flera hundar samtidigt utan antalet kommer begränsas per tillfälle. Vi kommer att prioritera hundar som har störst behov av bedömningen.

Skriftlig kritik och kvalitetspris

Exteriörbedömning innebär att deltagande hund får ett kvalitetspris och en skriven kritik av en för rasen auktoriserad domare. Hunden tilldelas kvalitetspris ExcellentVery goodGoodSufficientDisqualified eller Cannot be judged.  Good är kravet för att erhålla jaktprovschampionat. På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning. De hundraser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.
Obs, avgiften för en exteriörbedömning är 500 kronor per hund, bestämt av SKK. Betalning sker när bekräftelse på deltagande mottagits men innan utställningstillfället till klubbens:
Swish nummer: 1232302214 alternativt bankgironummer: 5171-8732

Exteriörbedömningen kommer att hållas 6 mars i Insjön, domare Göran Fastén

Exakt tid och plats meddelas deltagande hundägare innan utställningen.

Anmälan sker på hemsidan via anmälan utställning, senast 3/3-2021!

http://dalarnasstovarklubb.se/tavling/anmalan-utstallning/

För övriga frågor kontakta:
Håkan Engberg 070-6229875  hakanengberg@hotmail.com
Henrik Mårts 070-6573842, henrik@isoflex.se

Jan 28

SM för rävhundar 2021

Beträffande Räv-SM som Svenska Stövarklubben skulle ha anordnat med hjälp av lokalklubben i Halland.
Tyvärr tvingades Svenska Stövarklubben att ställa in tävlingen pga rådande pandemi. Svenska Stövarklubben intention är att Räv-SM för 2021 kommer att köras under hösten 2021. Någonstans i Sverige. Ekipagen tävlar om segertäcket, 3 st pejlar och äran. Notera att resultatet på den tävlingen får räknas till nästa års räv-sm.

Svenska Stövarklubben
genom Thomas Larsson

Jan 04

Klubbmästare Räv 2020

Vi Gratulerar 2020 års klubbmästare Räv: Ljusvattnetsberget Cole och ägare Robert Norberg!

Undertecknad hade äran att döma Malte, som hunden heter till vardags. Vi hade en riktigt lyckad dag i skogen med två drev på räv, på barmark. Båda gick 90 min utan att krypa under! Dessutom som grädde på moset, inkallning på fullt drev utom synhåll på 200 meters avstånd vid full tid!

Resultat:

1.  Finnstövaren Ljusvattnetsbergets Cole Se 30967/2015

       Ägare Robert Norberg,Äppelbo

      1:a pris 90 min 62 poäng

2.  Hamiltonstövaren Elgabäckens Stej Se35190/2016

     Ägare Anders Bihlar, Mora

    1:a pris 90min 56 poäng

3.  Schillerstövaren Gryningstimmens Nike Se44890/2015

     Ägare Björn Wendel, Evertsberg

    1:a pris 90 min 51 poäng

Dec 28

Regelrevidering

 
Nu är regelgruppen för Svenska Stövarklubben igång med att samla in synpunkter på eventuell regelrevidering av drevprovsreglerna.
Om du har en fundering på en justering eller ändring som kan vara till gagn för stövaraveln, kontakta vår regelansvarige Rolf Johansson
senast den 15/1,via mail.
bispberg@telia.com

Dec 20

God Jul och Gott Nytt År

Förhoppningsvis så kan vår verksamhet och det övriga livet återgå mer till det normala under 2021!

Styrelsen önskar er alla härmed

 

Nov 12

Siljansprovet 2020

Siljansprovet

 
Vi hade styrelsemöte igår. Beslut fattades där att vi tyvärr måste ställa in SILJANSPROVET 2020! Väldigt tråkigt, men då smittspridningen är väldigt hög nu i Dalarna och i övriga Sverige finns det inget annat alternativ än att ställa in. Mycket tid och arbete är nedlagt på detta men väger ändå lätt då huvudsaken är att vi alla ska hålla oss friska.
Ni som betalat provet via Swish kommer att få tillbaka anmälningsavgiften. Ni som betalat via BG, hör av Er så ordnar vi detta.
Jan Zakrisson 0703597727  jan@moraskogsservice.se
 
Med vänliga hälsningar
Dalarnas Stövarklubb

Nov 02

Dalahund vidare till SM!

Stort GRATTIS till Daldrevets Ajva och Mikael Wigander, som går vidare till SM i Värmland!

De lyckades bäst av de tre dalaekipage som kvalificerats sig till DM, som anordnades av Örebro läns Stövarklubb i Laxå.

Daldrevets Jonna och Lars-Erik Staffan kom 3:a och är första reserv. Knautgårdens Linus och Bo Persson avbröt pga skada.

Bo Persson har skrivit om DM  HÄR

För fullständiga resultat se Örebro läns Stkl hemsida.  Resultat DM 2020

Okt 02

KM 2020

KM 2020

Klubbmästerskapet är över för det här året och vi gratulerar alla till ett väl genomfört prov!

Slutresultat KM 2020 i rangordning

Slutresultat KM 2020 alla hundar

Grattis till årets klubbmästare, Norrsolens Mirja, ägare Håkan Engberg,  1:a ekl

Tvåa blev Knautgårdens Linus, ägare Bo Persson,  1:a ekl

Trea blev Daldrevets Jonna, ägare Lars-Erik Staffan,  1:a ekl

 

Vidare till DM med godkänt RR går Knautgårdens Linus, Daldrevets Jonna och Daldrevets Ajva.

Reserv är Harlyckans Driva

 

Siris hare visar upp sig för domare Jan Zakrisson

Sep 03

Information från interimsstyrelsen

Stövarfullmäktige 2020 har genomförts som ett digitalt möte söndagen den 30.augusti. Samtliga kallade delegater från alla lokalklubbar och rasföreningar var närvarande.
Mötet leddes förtjänstfullt av Bengt Pettersson biträdd av Fredrik Bruno från SKK.

Mötet förlöpte utan några svårigheter fram till t o m verksamhetsåret 2018 för vilket år styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När det kom till styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 gick meningarna isär beträffande om styrelsen genomfört allt som förväntats. Det visade sig att inget av allt det som diskuterades och beslutades om vid ordförandekonferensen 2019 fanns med i verksamhetsberättelsen. Efter diskussioner beslutades att det skulle göras tillägg i verksamhetsberättelsen för 2019 om de viktigaste uppgifterna från ordförandekonferensen 2019.
Det gällde då främst att styrelsen inte genomfört det arbete som redovisades om nya ledningsmetoder för att stärka engagemang och klubbkänsla. Det vill säga de olika verksamhetskommittéer som skulle bildas under ledning av en representant för huvudstyrelsen och sedan representanter från lokalklubbar och rasföreningar i de olika nätverken kring klubbens kärnverksamheter (Jaktprov, utställningar, regelutveckling mm).

Vidare gällde det ordförandekonferensens krav på och styrelsens utlovade redovisning av läget beträffande arbetet med utvecklingen av klubbens nya digitala redovisningssystem. Det handlade bla om redovisning av kravspecifikationen för systemet, de faktiska kostnaderna hittills, de totala kostnaderna för färdigt program, färdigställandedatum och ägandeförhållanden i systemet. Denna redovisning har ännu inte ägt rum förutom ägandeförhållandet som redovisades muntligt under fullmäktigemötet.

På ordförandekonferensen framfördes också att man ville ha kontoplanen (läs resultaträkningen) bättre specificerad och tydligare presenterad. Styrelsen gav då besked om att detta skulle ske ”omedelbart” så att 2019 års årsredovisning skulle bli klart bättre och tydligare. Detta har inte skett.
Efter det att dessa synpunkter beslutats som tillägg i verksamhetsberättelsen fortsatte mötet.

När det sedan kom till punkten för ansvarsfrihet för styrelsen för den genomförda verksamheten år 2019 befanns det att flera klubbar och föreningar inte ansåg sig kunna bevilja denna ansvarsfrihet. Det kom till öppen omröstning och med knapp majoritet vann den uppfattning som innebar att mötet inte beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019. Flera representanter uttryckte sin bestörtning över det inträffade och befarade att beslutet skulle allvarligt skada den framtida verksamheten.

Detta innebar att styrelsen avgick och det tillsattes en interimsstyrelse bestående av Cenneth Quick som ordförande och med Gottne Lindgren och Leif Lundholm som ledamöter i interimsstyrelsen. Uppgiften för interimsstyrelsen är att sköta det löpande och rutinmässiga arbetet med betalningar, bokföring, underhåll av hemsida etc. för att ”hålla skutan flytande” fram till att ny styrelse valts.

Nästa Stövarfullmäktige beslutades till den 10.november kl 19:00 och ska ske digitalt.

En ny valberedning valdes. I valberedningen ska ingå en delegat från varje distrikt. Sammankallande är Mikael Pettersson och övriga är Michael Barchéus, Rolf Johansson, Lennart Ragnarsson och en ännu inte utsedd delegat från distrikt 2.

Det beslutades att det skulle falla på interims ordförandens lott att skriva en kria om dagens möte på Svenska stövarklubbens hemsida så snart det lät sig göras. Därefter avslutade ordföranden mötet.

För Svenska Stövarklubben 2020-08-30
Cenneth Quick
Interimsordförande

Aug 22

Klubbmästerskap

KM kommer som tidigare att avgöras i Älvdalen den 3 och 4 oktober med Evertsbergs bygdegård som bas.

På grund av rådande pandemi har styrelsen 2020-08-18 beslutat om följande förändringar.

Deltagare måste själva ordna boende det finns möjlighet att ställa husvagnar vid bygdegården. Domare kommer att förläggas i bygdegården.

Deltagare ordar själv domare. Vid fler än 25 anmälda kommer lottning att ske.

En avgift på 250 kr per deltagare kommer att läggas till startavgiften för att bekosta bilersättning för domarna någon samåkning till provmarkerna kommer ej att tillåtas.

Kollegium med lottning kommer att ske fredagen den 2 oktober kl 1800 med enbart tjänstgörande domare. Deltagare är välkomna till bygdegården lördagen den 3 oktober kl 06.00 för vidare resa till prov marken. Utfallet av lottningen kommer att redovisas på klubbens hemsida fredag kväll.

Alla kollegium genomförs som slutna med enbart tjänstgörande domare närvarande , resultat från respektive dag kommer att finnas på hemsidan.

Några gemensamma måltider kommer ej att serveras, domare får sina måltider i bygdegården.

Anmälan senast 2020-09-18 Kommissarie Gunnar Andersson 0768283300 . Anmälan görs här 

Styrelsen för Dalarnas stövarklubb